Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Mokinio elgesio taisyklės


I. Moksleiviai privalo

1. Nevėluoti į pamokas.
2. Sistemingai ir stropiai mokytis.
3. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
4. Kabinetuose mokyklos priemonėmis naudotis tik leidus mokytojui ir susipažinus su saugaus darbo taisyklėmis.
5. Išeiti iš pamokos, tik mokytojui leidus.
6. Pasibaigus pamokai palikti tvarkingą darbo vietą.
7. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokos, privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos neišeinant iš sporto salės ar sporto aikštelės.
8. Mokiniai atsako už darbo vietą, duotų priemonių saugumą, tvarką, švarą.
9. Pamokų metu mobilaus ryšio telefonais bei kitomis technologinėmis priemonėmis (grotuvais) naudotis griežtai draudžiama, jie turi būti išjungti, išskyrus tuos atvejus, kai mokytojas šiomis priemonėmis leidžia naudotis. Žr. PRIEDĄ
10. Moksleivio apranga ir šukuosena privalo atlikti akademišką mokyklos atmosferą, nekelti negatyvių pojūčių ar neigiamų emocijų.
11. Gerbti mokytojus, klausyti jų nurodymų, drausmingai elgtis pamokoje.
12. Eidami iš mokyklos ir į mokyklą mokiniai privalo laikytis saugaus eismo taisyklių.
13. Viršutinius drabužius (striukes, paltus) palieka mokyklos rūbinėje.
14. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos normų reikalavimus.

II. Moksleiviams draudžiama

1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos teritorijoje, atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temmomis.
2. Mokykloje ir jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus.
3. Keiktis, šiukšlinti mokyklos patalpose ir aplinkoje.
4. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.
5. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
6. Vyresniųjų klasių mokiniams draudžiama į mokyklą, joje vykstančius renginius kviestis pašalinius, mokykloje nesimokančius, nedirbančius asmenis, be auklėtojo ar mokyklos vadovo leidimo.
7. Laisvos pamokos metu išeiti iš mokyklos teritorijos.
8. Viešai demonstruoti intymius draugystės santykius.
9. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar jų pakrovėjais, be mokytojo leidimo.
10. mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus, gazonus, laipioti ant suoliukų.
11. Rūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose.

III. Budinčių moksleivių pareigos

1. Drausmei ir tvarkai mokykloje palaikyti, mokytojams budėti padeda 8-12 kl. moksleiviai.
2. Budinčios klasės auklėtojas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams skiriamuosius ženklus, kiekvienam paskiria budėjimo vietą.
3. Budėjimą organizuoja ir kontroliuoja budinčios klasės auklėtojas ir budintis vyresnysis mokinys. Budėjimą prižiūri budintis mokyklos vadovas.
4. Budėjimo metu moksleiviai prisisega skiriamuosius ženklus gerai matomoje vietoje (kairėje viršutinio drabužio vietoje) ir pristato toje vietoje budinčiam mokytojui.
5. Budintys moksleiviai stebi mokyklos aplinką paskirtoje vietoje. Sudrausmina (žodžiu) netinkamai besieliančius moksleivius. Esant poreikiui, apie netinkamą moksleivių elgesį, informuoja budintį mokytoją.
6. Prižiūri kabinetų vėdinimą. Drausmina juose esančius moksleivius.
7. Moksleiviai budintys valgykloje:
a) Reguliuoja moksleivių srautus pertraukų metu, atsižvelgdami į moksleivių aptarnavimo grafiką
valgykloje;
b) Sudrausmina (žodžiu) netinkamai besielgiančius moksleivius, apie jų netinkamą elgesį informuoja
budintį mokytoją.

IV. Atsakomybė už elgesio taisyklių pažeidimus

1. Visi mokyklos mokiniai privalo laikytis mokinių elgesio taisyklių. Apie šių taisyklių pažeidimus klasės vadovas privalo informuoti moksleivio tėvus.
2. Pažeidę moksleivio taisykles, mokiniai gali būti svarstomi klasių susirinkimuose, direkciniuose ir pedagogų tarybos posėdžiuose.
3. Mokiniams nesilaikantiems elgesio taisyklių, gali būti skiriamos nuobaudos
a) pastaba;
b) papeikimas;
c) griežtas papeikimas;
d) pašalinimas iš mokyklos.
4. Už materialinės žalos padarymą moksleivis ar jo tėvai atsako įstatymo nustatyta tvarka.

PRIEDAS:

Dėl mobiliųjų telefonų naudojimo  pamokose apribojimo

  1. Mokytojas pats nusprendžia, ko jis reikalauja iš mokinių pamokos metu, kur mokiniai turėtų laikyti mobiliuosius telefonus.
  2. Jei mokytojas neleidžia naudotis mobiliuoju telefonu, o mokinys naudojasi, mokytojas telefoną paima, informuoja apie tai tėvus. Telefonas grąžinamas po pamokos.
  3. Jei mokinys pamokoje be leidimo antrą kartą naudojasi telefonu, mokytojas telefoną paimama, informuoja tėvus apie telefono atsiėmimo galimybes. Telefoną saugo mokytojas arba jis nunešamas direktorei ar socialinei darbuotojai.
  4. Atsiskaitomojo darbo  metu pastebėjus naudojamą telefoną,  telefonas paimamas, informuojami tėvai. Telefonas grąžinamas tėvams, darbas vertinamas nepatenkinamu pažymiu.
  5. Jei mokinys nepaklūsta reikalavimui atiduoti mobilųjį telefoną, apie incidentą informuojami tėvai, surašomas gimnazijos mokinio taisyklių pažeidimo aktas, kreipiamasi į socialinę pedagogę  ir rašomas direktorės įsakymas – įspėjimas.
  6. Jei mokinys mobiliuoju telefonu pamokoje naudojasi pakartotinai, rašomas griežtas direktorės įspėjimas.