Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Gimnazijos taryba


Gimnazijos taryba – yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri telkia mokinių, mokytojų,  tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus.

Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.

 

Gimnazijos tarybos narių sąrašas


Mokytojai:

Pirmininkė Rūta Osipavičiūtė,

Sekretorė Anželika Kučinskienė 

Nariai: Karina Butkutė, Laura Martinaitienė, Odeta Jonykienė.


Tėvų atstovai:Giedrius Čiurinskas, Inga Krasuckienė, Jovita Jucienė, Renata Cibulskienė, Rimvydas Siutilas.


Mokiniai:Matas Šimonis, Elena Vaitkevičiūtė, Agnė Vičkačkaitė, Vaiva Stalgytė, Saulė Cibulskaitė.

 

Gimnazijos taryba:

  • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomosios veiklos organizavimo;
  • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
  • inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
  • svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, prižiūri gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
  • svarsto gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo klausimus;
  • už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
  • teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.