Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą..

Uždaviniai: 

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

Pagrindiniai ugdymo karjerai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 

Ugdymo karjerai (UK) organizavimo grupė:

Jolita Kančiauskienė – pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui (201 kab.)

Laima Jankauskienė – narė, UK konsultantė, socialinė pedagogė (110 kab.)

Lilija Lasauskienė – narė, psichologė (211 kab.)

Prašome rašyti į e-dienyną, jei turite rūpimų klausimų ar norite susitarti dėl konsultacijos laiko.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su  LEU, Vilniaus kolegijos dizaino ir technologijų fakultetu, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, VGTU, Vilniaus darbo birža, Vilniaus miesto amatų centru, VŠĮ ,,Kitas variantas“.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Naudinga informacija mokiniams ir jų tėvams:

 1. Vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.
 2. www.aikos.smm.lt
 3. www.studijos.lt
 4. www.lamabpo.lt
 5. www.egzaminai.lt
 6. Lietuvos profesijų klasifikatorius.
 7. www.ldb.lt
 8. www.profesijupasaulis.lt
 9. www.baluskaičiuokle.lt
 10. www.skvc.lt
 11. www.vsf.lt
 12. www.ucas.com (studijos užsienyje)
 13. www.euroguidance.lt
 14. www.mukis.lt
 15. www.studinfo.lt
 16. www.balticstudent.lt